Ochrona danych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze danych" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych

i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w sprawie wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Nasz hoster będzie przetwarzał dane użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

Flownative GmbH

Arnimstraße 19c 23566 Lubeka

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dostawca ten przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego biura

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

contidata Datensysteme GmbH

Pan Burghard Genter

Westfalendamm 284

44141 Dortmund

Telefon: 0049 231 566 00 0

E-mail: info@contidata.com

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną mieć zastosowanie.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

EuroExpertise GmbH

Inspektor ochrony danych

Pan Dipl.-Ing. Hans-Detlef Krebs

Am Stift 4 - 6

44263 Dortmund

Telefon: 0049 231 22284 50

E-mail: HD.Krebs@EuroExpertise.eu

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM MOMENCIE Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS 1 LIT E OR F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH

PROFILOWANIE. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE,

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU,

NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA

CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE

KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 (1) USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO,

UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ

W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (2) NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do

Organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania

Zamówień lub zapytań, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS

Szyfrowanie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego uzyskania

Informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w odniesieniu do tego i wszelkich innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

jeśli użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, będziemy potrzebować

zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale chcesz je wykorzystać do,

Obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - oprócz przechowywania - być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Narzędzia analityczne

Niniejsza witryna korzysta z usługi analitycznej Fathom. Fathom nie opiera się na plikach cookie. Nie są ustawiane żadne pliki cookie i nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika. Fathom jest zatem całkowicie zgodny z DSGVO. Korzystanie z Fathom opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i kampanii marketingowych. Politykę prywatności Fathom można znaleźć tutaj: https://usefathom.com/privacy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)