Generelle vilkår og betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for contidata Datensysteme GmbH

(Status august 2021)

1. Gyldighed

1.1 Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer og tjenester fra contidata Datensysteme GmbH, i det følgende benævnt sælger, herunder konsulenttjenester og information. De gælder også for alle fremtidige leveringstransaktioner, selv om de ikke udtrykkeligt er aftalt igen.

1.2 Køberens afvigende betingelser er ikke bindende for sælgeren, hvis han ikke udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed.

2. Tilbud, indgåelse af kontrakt

2.1 Sælgers tilbud er uforbeholdne, indtil de er accepteret af køber. Oplysninger i tilbud såvel som i vedlagte tegninger og illustrationer vedrørende ydelserne, deres dimensioner og vægt er kun omtrentlige, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende.

2.2 Indholdet og omfanget af de indgåede aftaler reguleres af sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Mundtlige tillægsaftaler, der er indgået ved aftalens indgåelse, er kun bindende for sælger, hvis sælger udtrykkeligt har bekræftet dem skriftligt.

2.3 Sælger forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer i konstruktion, form, materiale, også i leveringsperioden, for så vidt disse ændringer er rimelige for bestilleren.

3. Samarbejde med kunden

3.1 Kunden skal straks give sælgeren alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de kontraktlige ydelser. Kunden skal i god tid udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for at give bindende oplysninger om organisatoriske forhold.

3.2 Køberen skal sikre, at kompetent personale, der er uddannet i betjening af udstyret, er til rådighed senest på tidspunktet for overdragelse af varen/programmet.

4. Levering

4.1 Medmindre andet er aftalt, sker leveringen ab fabrik for kundens regning og risiko.

4.2 Sælger er berettiget til at foretage delleverancer, i det omfang det er rimeligt for bestilleren. Sådanne delleverancer kan faktureres særskilt.

4.3 Overholdelse af aftalte datoer eller frister for leverancer er betinget af rettidig modtagelse af alle dokumenter, der skal leveres af bestilleren, nødvendige godkendelser og frigivelser, især af planer, levering af alle nødvendige oplysninger samt overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser og andre forpligtelser fra bestillerens side. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt i tide, forlænges fristerne tilsvarende; dette gælder ikke, hvis sælgeren er ansvarlig for forsinkelsen.

4.4 Sælgeren kan også anmode om en tilsvarende forlængelse af leveringstiden i tilfælde af efterfølgende ændringer af ordren på bestillerens anmodning.

4.5 Hvis overskridelse af leveringstiden skyldes force majeure eller andre uforudsigelige omstændigheder, som sælger ikke er ansvarlig for - f.eks. driftsforstyrrelser, strejke, lockout, mangel på transportmidler, myndighedsindgreb, vanskeligheder ved fremskaffelse af materialer eller energiforsyning, også selv om de indtræffer hos underleverandører - forlænges leveringstiden i rimeligt omfang. Hvis ovennævnte omstændigheder gør leverancerne eller ydelserne umulige eller urimelige, skal sælgeren frigøres fra leveringsforpligtelsen, selv om de opstår under en allerede eksisterende forsinkelse. Sælgeren skal straks informere bestilleren om begyndelsen og slutningen af sådanne hindringer.

4.6 Hvis sælgeren er i misligholdelse med leveringen, kan køberen kun hæve aftalen og kræve erstatning for manglende opfyldelse, hvis han skriftligt har givet sælgeren en rimelig frist på mindst tre uger, og denne frist er udløbet uden resultat. Henstandsfristen skal kombineres med en erklæring om, at køberen vil nægte at modtage leverancen, hvis fristen udløber uden resultat. Det er ikke nødvendigt at fastsætte en frist med trussel om nægtelse, hvis sælgeren tidligere har nægtet levering alvorligt og endeligt. Hvis en leveringshindring varer længere end tre måneder, eller hvis levering bliver umulig som følge af en begivenhed af den art, der er nævnt i nr. 4.5, er hver kontraherende part berettiget til at hæve kontrakten.

4.7 Køberens erstatningskrav på grund af forsinket eller manglende levering er udelukket, undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed fra sælgerens juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter og bemyndigede repræsentanter.

5. Priser

5.1 Sælgers priser gælder ab fabrik plus emballage plus den på faktureringstidspunktet gældende lovbestemte merværdiafgift.

5.2 De angivne priser er bindende indtil udløbet af de aftalte leveringsfrister, såfremt disse ikke overstiger otte uger fra aftalens indgåelse. Hvis anskaffelses- eller fremstillingsomkostningerne for sælgers leverancer påviseligt stiger (som følge af en stigning eller et fald i lønomkostninger, materialepriser eller offentlige afgifter) for leverancer med en aftalt leveringsperiode på mere end otte uger efter kontraktens indgåelse, er sælger berettiget til at foretage en tilsvarende prisforhøjelse.

5.3 De af sælger opgivne priser er gældende for de i tilbuddet angivne mængder og aftalte betingelser og er med forbehold for eventuel justering i tilfælde af ændring i mængde eller tilføjelse til betingelserne.

Hvis det under arbejdet med tilpasning af det kundetilpassede system viser sig, at priserne er for lave som følge af forkerte oplysninger fra køberen, er sælgeren berettiget til at gøre efterfølgende krav gældende.

6. Betaling

6.1 Betalingsbetingelser: Senest 14 dage efter modtagelse af faktura uden fradrag.

6.2 Checks og/eller veksler accepteres kun som betaling og betragtes først som betaling, når de er indløst. Diskonto- og andre vekselgebyrer samt omkostninger ved inkasso afholdes af kunden.

6.3 I tilfælde af købers betalingsmisligholdelse beregnes morarenter i henhold til sælgers husbanks respektive rentesats for overtræk, dog mindst renter på 8% over basisrenten p.a. 6.4 Køber kan kun modregne i sælgers betalingskrav eller gøre en tilbageholdelsesret gældende med modkrav, der er ubestridte, retskraftigt fastslået, klar til afgørelse eller sådanne modkrav, der er baseret på samme kontraktforhold.

6.5 Hvis bestilleren misligholder en forfalden betaling, eller hvis sælgeren efter aftalens indgåelse får kendskab til forhold, der er egnet til at nedsætte bestillerens kreditværdighed og bringe overholdelsen af dennes betalingsforpligtelser i fare, kan sælgeren kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for udestående leverancer og kan hæve aftalen efter forgæves at have fastsat en rimelig frist for sikkerhedsstillelsen.

7. Forsendelse, overførsel af risiko

7.1 Sælger forbeholder sig ret til at bestemme forsendelsestype og -rute efter eget rimelige skøn. Emballering og transport debiteres køberen til den fordelagtige huspris. Transportforsikring tegnes kun efter udtrykkelig anvisning og for bestillerens regning.

7.2. Fordelene og risikoen overgår til køberen senest, når varerne forlader sælgers fabrik eller lager.

7.3 Såfremt forsendelsen forsinkes på købers foranledning eller ved købers skyld, opbevares varerne for købers regning og risiko. I dette tilfælde overgår risikoen til bestilleren ved meddelelse om, at varen er klar til afsendelse.

8. Konventionalbod, returnering

8.1 Hvis bestilleren uberettiget træder tilbage fra kontrakten eller uberettiget nægter at acceptere leveringen eller ydelsen, er sælgeren berettiget til at kræve 15% af den aftalte pris som kompensation for manglende opfyldelse uden at fremlægge særlige beviser. Bestilleren har ret til at bevise, at sælgeren har lidt ingen eller mindre skade.

8.2 Returnering af varer accepteres kun op til 5 % af ordreværdien én gang og kun i original, forseglet stand inden for seks måneder efter levering. Dog er specialfremstillede produkter udelukket fra returnering. Returforsendelsen sker på købers regning og risiko. I tilfælde af accepterede returneringer refunderes købsprisen med et fradrag på 15 % for behandling, inspektion, administration og andre faste omkostninger. Bestillerens krav for mangler forbliver upåvirket af dette nr. 8.2.

9. Ejerskab og ophavsret til dokumenter

Sælger forbeholder sig ejendomsretten, ophavsretten og alle udnyttelsesrettigheder til de af ham leverede illustrationer, tegninger, kataloger, brochurer og andre dokumenter uden indskrænkninger. De må ikke gøres tilgængelige for tredjemand uden sælgers udtrykkelige samtykke og skal straks returneres til ham på anmodning, hvis ordren ikke er afgivet.

10. Ejendomsforbehold

10.1 Varerne forbliver sælgers ejendom, indtil alle krav mod køber, som sælger er berettiget til i henhold til forretningsforholdet, herunder accessoriske krav og erstatningskrav, herunder krav som følge af indløsning af checks og veksler, er afviklet.

10.2 Enhver bearbejdning eller behandling af forbeholdsvaren skal foretages af bestilleren på sælgers vegne. Såfremt forbeholdsvaren under bearbejdningen eller behandlingen sammenblandes med andre varer, der tilhører tredjemand, erhverver sælgeren medejendomsret til den nye genstand i forholdet mellem den mellem parterne aftalte købesum og den tilsvarende købesum for de øvrige varer.

10.3. I tilfælde af købers betalingsmisligholdelse, begæring om indledning af insolvensbehandling af købers aktiver, overdragelse af forventningsret til tredjemand eller overdragelse af købers forretningsvirksomhed til tredjemand, er sælger berettiget til at tage forbeholdsvaren tilbage og til dette formål at få adgang til købers forretningslokaler. Sælgers tilbagetagelse af de forbeholdte varer udgør ikke en tilbagetræden fra kontrakten, medmindre sælger udtrykkeligt erklærer dette skriftligt. Efter tilbagetagelse af forbeholdsvaren er sælger berettiget til at realisere denne på det frie marked. Realisationsprovenuet skal modregnes i købers forpligtelse med fradrag af rimelige realisationsomkostninger.

10.4 Bestilleren er berettiget til at videresælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, som led i sin almindelige virksomhed. Bestillerens krav i forbindelse med videresalg af forbeholdsvaren overdrages hermed til sælgeren til værdien af forbeholdsvaren med alle dertil knyttede rettigheder. Bestilleren er berettiget til at inddrive de overdragne fordringer, så længe han opfylder sine betalingsforpligtelser. I tilfælde af betalingsmisligholdelse fra bestillerens side er sælgeren berettiget til at tilbagekalde inddrivelsestilladelsen. I dette tilfælde er bestilleren forpligtet til på sælgers anmodning at give sælger alle oplysninger, der er nødvendige for inddrivelsen, at give sælger mulighed for at lade opgørelsen over de overdragne fordringer kontrollere af en bemyndiget repræsentant på grundlag af sælgers regnskabsmateriale og at underrette debitorerne om overdragelsen.

10.5 Det er ikke tilladt bestilleren at pantsætte eller overdrage forbeholdsvarerne til sikkerhed. Bestilleren er forpligtet til straks at underrette sælgeren om eventuelle pantsætninger, beslaglæggelser eller andre dispositioner eller indgreb fra tredjemand i forbeholdsvaren eller de på forhånd afståede fordringer.

10.6 Bestilleren er forpligtet til at afgive alle erklæringer, der er lovligt påkrævet på bestemmelsesstedet, for at ejendomsforbeholdet kan træde i kraft, og til at udstede alle nødvendige dokumenter.

10.7 Sælgeren forpligter sig til at frigive de sikkerheder, som han er berettiget til som følge af ejendomsforbeholdet, på bestillerens anmodning efter eget skøn, i det omfang deres realisationsværdi overstiger de krav, der skal sikres, med mere end 10%.

11. Krav i forbindelse med mangler/garanti

11.1 Kunden er bekendt med, at fejl i programmer og/eller varer ikke kan udelukkes i henhold til det aktuelle tekniske niveau.

11.2 Kunden skal inspicere de modtagne varer for kvantitet, kvalitet og garanterede egenskaber straks ved ankomsten. Åbenlyse mangler skal meddeles sælger skriftligt senest 10 dage efter modtagelsen af leverancen, skjulte mangler senest 10 dage efter opdagelsen. I modsat fald anses leverancen for at være godkendt.

11.3. Køber skal på sælgers anmodning returnere afviste varer til sælger fragtfrit. Såfremt mangelsindsigelsen i et sådant tilfælde viser sig at være berettiget, bærer sælger omkostningerne ved returforsendelsen med laveste fragtomkostninger.

11.4 Hvis en mangel, som sælger er ansvarlig for, ikke kan konstateres ved en undersøgelse, skal omkostningerne ved denne undersøgelse afholdes af køber. Dette gælder især i tilfælde af ukorrekt brug af varerne og/eller programmerne eller andre fejl, som sælgeren ikke er ansvarlig for.

11.5 Bestilleren skal give sælgeren tilstrækkelig mulighed for at undersøge reklamationen, især for at stille beskadigede varer og deres emballage til rådighed for sælgerens inspektion. Hvis han nægter at gøre dette, er sælgeren fritaget for ansvar for mangler.

11.6 Sælgeren er ikke ansvarlig på grundlag af offentlige udsagn i hans reklame eller reklamen fra en anden producent af de leverede varer eller hans hjælpere, hvis og i det omfang bestilleren ikke kan bevise, at reklameudsagnene påvirkede hans beslutning om at købe, hvis sælgeren ikke kendte og ikke skulle kende udsagnet, eller udsagnet allerede var blevet korrigeret på tidspunktet for beslutningen om at købe.

11.7 Sælgers garanti er begrænset til, at han efter eget valg gratis reparerer eller erstatter med nye dele (omlevering) alle dele, der inden for et år efter leveringsdatoen viser sig at være ubrugelige eller væsentligt forringede i deres brugbarhed på grund af en omstændighed, der er indtruffet før risikoens overgang på grund af mangelfuldt design, materialekvalitet eller konstruktion. Udskiftede varer skal returneres til sælgeren inden for en periode på 4 uger. Køberen skal give sælgeren en rimelig frist til at foretage afhjælpning eller omlevering. Hvis bestilleren nægter at gøre dette, er sælgeren fritaget for ansvar for mangler.

11.8 Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er mulig eller forsinkes ud over rimelig tid eller mislykkes af andre grunde, som sælger bærer ansvaret for, kan bestilleren efter eget valg hæve aftalen eller foretage afslag i købesummen. Krav om skadeserstatning i henhold til nr. 11.12 nedenfor forbliver upåvirket.

11.9 Sælgeren yder ingen garanti for skader, der skyldes naturlig slitage, fejlagtig eller uagtsom håndtering eller montering, overdreven belastning eller ukorrekt ændring eller reparation samt, hvis relevant, ukorrekt brug af køberen eller tredjepart.

11.10 Inden for rammerne af sin omsorgspligt er kunden ansvarlig for regelmæssig sikkerhedskopiering af de anvendte programtilstande samt af de enkelte systemindstillinger og de aktuelle brugerdata og desuden for regelmæssig plausibilitetskontrol af de lagrede data. Sikkerhedskopiering af data og plausibilitetskontrol skal udføres af kunden mindst en gang om dagen. Sælgeren er kun ansvarlig for genfinding af data, hvis køberen har sikret, at disse data kan genfindes med en rimelig indsats fra datafiler, der er leveret i maskinlæsbar form i henhold til korrekt databehandling, og hvis køberen beviseligt har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til sikkerhedskopiering af data og plausibilitetskontrol.

11.11 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke for skader, der er forårsaget af forsæt, grov uagtsomhed eller fravær af garanterede egenskaber, og heller ikke for personskader og skader forårsaget af krænkelse af tredjeparts ophavsrettigheder.

11.12 Alle yderligere krav fra køber er udelukket, medmindre sælgers repræsentanter eller stedfortrædere og bemyndigede repræsentanter har gjort sig skyldige i forsæt eller grov uagtsomhed, der er ansvar i henhold til produktansvarsloven, manglen eller skaden er baseret på brud på en garanti, eller sælger er ansvarlig for brud på en grundlæggende kontraktlig forpligtelse. Dette indebærer ikke en ændring af bevisbyrden til skade for køberen. I tilfælde af ikke forsætlig eller ikke groft uagtsom misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er sælgers ansvar begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, men ikke mere end tre gange købsprisen for det produkt, program eller programmodul, der er genstand for kravet, eller som direkte forårsagede skaden.

11.13 Garantiperioden er 12 måneder efter levering af produkterne og overførsel af de respektive programmer eller efter udførelse af den respektive programforlængelse eller anden kontraktligt aftalt service (se punkt 11.1 - 11.12). For udskiftningsmoduler og reservedele gælder køberens krav for mangler i en engangsperiode på 6 måneder under hensyntagen til den separat beskrevne procedure i den respektive gyldige version.

11.14 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, forbliver de lovmæssige bestemmelser om forældelsesfristens begyndelse, suspension af forældelsesfristens løb, suspension og genoptagelse af forældelsesfrister uberørt. En ændring af bevisbyrden til skade for kunden er ikke forbundet med de ovennævnte bestemmelser.

12. Anvendelsesområde for software

Sælgeren giver køberen en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de af sælgeren leverede programmer samt programdokumenterne. Disse programmer må hverken kopieres eller stilles til rådighed for andre til brug. I tilfælde af overtrædelse af disse brugsrettigheder hæfter køber fuldt ud for den deraf følgende skade.

13. Afsluttende bestemmelser

13.1 Alle retsforhold mellem parterne, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, reguleres udelukkende af loven i Forbundsrepublikken Tyskland. Anvendelsen af FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer er udelukket.

13.2 Opfyldelsesstedet for alle leverancer, ydelser og betalinger samt værneting for alle retstvister, herunder check- og vekselklager, er sælgers hjemsted, såfremt køber er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond.

13.3 Køberen giver sit samtykke til den forretningsmæssigt nødvendige behandling af sine data; dette betragtes som en meddelelse i henhold til § 33, stk. 1 i den tyske lov om databeskyttelse.

13.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre eller supplere disse generelle forretningsbetingelser, hvis enkelte bestemmelser er ugyldige i henhold til domstolene, og hvis køberen ensidigt og urimeligt er begunstiget af ugyldigheden. Sælgeren skal underrette køberen om eventuelle ændringer eller tilføjelser til de generelle vilkår og betingelser i en passende form. Hvis køberen ikke er enig i ændringerne, kan han træde tilbage fra kontrakten inden for to uger efter meddelelsen herom ved skriftlig erklæring til sælgeren. I modsat fald anses køberen for at have givet sit samtykke efter udløbet af denne frist. Sælgeren skal udtrykkeligt gøre køberen opmærksom på virkningen af en erklæring, der ikke er afgivet i forbindelse med meddelelsen om ændringen af eller tillægget til de almindelige forretningsbetingelser.

13.5 Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for parternes eventuelle retssuccessorer.

14. Klausul om ufravigelighed

Hvis enkelte bestemmelser i kontrakter eller andre skriftlige aftaler eller i disse vilkår og betingelser er ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af resten af kontrakten, aftalen eller disse vilkår og betingelser. Uvirksomme eller ugyldige bestemmelser skal erstattes af bestemmelser, der kommer tættest på de kontraherende parters vilje på en effektiv måde.